Generelle forholdsregler

Varmeanlægget i Fasanvænget består af varmecentral, fordelingsnet i jorden samt af varmeinstallationer i husene (rørsystemer, radiatorer og varmtvandsbeholder).

Ifølge vedtægternes §17, stk.1. distribuerer Grundejerforeningen via eget varmedistributionssystem den leverede fjernvarme til grundejerforeningens parceller og de heri værende radiatorer. Samme paragraf beskriver medlemmernes forpligtelser i relation til varmedistributionssystemet.

Det påhviler således den enkelte grundejer på normal vis at holde installationerne i huset forsikret, herunder forsikring på skjulte rør.

Vær venligst opmærksom på, at mange forsikringer ændrer dækningen når rørsystemerne er over 30 år gamle. Man kan som regel mod en mindre præmieforøgelse komme ud over denne reducerede dækning. De penge er godt givet ud, hvis skaden sker.

Grundejerforeningen vedligeholder radiatorer og varmtvandsbeholder og foretager i påkommende tilfælde udskiftning af defekte dele.

For at kunne holde varmeforsyningen som helhed på et højt niveau, må den enkelte grundejer ikke foretage ændringer i installationerne, som evt. kan medføre, at der sker ændring i vandflowet til andre huse. Det er således et krav til den enkelte grundejer, at evt. ændringer i de bestående installationer inden iværksættelse aftales med og godkendes af grundejerforeningen.

Hvis der er et ønske om udskiftning af radiatorer, er det vigtigt, at nye (og måske mere moderne) radiatorer opfylder bestemte krav om varmemængde i forhold til størrelsen af det enkelte rum. Det er også en beskyttelse af den enkelte grundejer i forhold til evt. fremtidige købere af ejendommen, at varmeinstallationerne er korrekt dimensionerede, under hensyntagen til huset samt til opbygningen af varmesystemet i bebyggelsen som helhed. Mange tvister mellem køber og sælger vil kunne undgås, hvis disse ting overholdes.

Såfremt der gennemføres ændringer m.v. uden forudgående aftale og godkendelse, kan bestyrelsen i enkelte tilfælde blive nødsaget til at kræve installationerne reetableret til et autoriseret og godkendt system for den enkelte grundejers regning.

Efter færdiggørelsen af et godkendt udskiftningsarbejde skal grundejeren til grundejerforeningen fremsende brev, der beskriver den foretagne installation, herunder hvilke materialer, der er anvendt, radiatortype, størrelse/ydelse og fabrikat samt oplyse om, hvilken installatør, der har udført arbejdet.

Se iøvrigt herværende beskrivelser specielt om radiatorstørrelser, gulvvarme og varmtvandsbeholdere. Enhver henvendelse til VVS-installatør betales af grundejeren med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.