Varmemåling

Oprindeligt var de enkelte huse ikke forsynet med varmemåling, men fra 1. jan 1999 blev det lovbefalet, at alt forbrug til den enkelte husholdning skal måles, samt at afregning skal ske efter aktuelle forbrug, således også varme. Pr. efteråret 1999 blev der derfor opsat varmemålere på alle radiatorer, hvorefter 85% af alt varmeforbrug afregnes individuelt efter måling, mens resten fordeles ligeligt. Alle betaler et acontobeløb, og tilbage-/efterbetaling sker efter varmeårets slutning, typisk i oktober-november.

Grundejerforeningen står for den almindelige vedligeholdelse af målerne. Dette betyder også, at det er grundejerens pligt at sørge for at gøre opmærksom på fejl på målerne i tide. Reparation af målerne er for grundejerens egen regning, såfremt denne selv er skyld i målerens fejlfunktion. Dette kan skyldes, at måleren har været overdækket eller har været påvirket af stød og slag.
Da måleren er elektronisk registrerer den forsøg på sabotage.

Gældende energibetaling findes ved hjælp af emneskyen i venstre side (søg kontingenter).

Ved udskiftning af radiatorer sørger grundejeren selv for, at kontakte Servicetelefonen for at aflæse/nedtage måleren, samt for opsætning af ny måler på ny radiator. Funktionsdygtige målere der nedtages afleveres i postkassen ved Fasanvænget 603 (Varmecentralen).

Sådan aflæser du din doprimo® III radio

doprimo® III radio er en elektronisk varmefordelingsmåler. Måleren er udstyret med et display, som automatisk skifter mellem 4 visninger. Du har derfor mulighed for løbende at følge med i dit forbrug.

  • 2 Tællerstand siden opsætning af måleren
  • A Tællerstand pr. seneste skæringsdato
  • B Tællerstand pr. forrige skæringsdato
  • C Næste skæringsdato

Du kan udregne dit forbrug siden sidste skæringsdato ved at trække tællerstanden på seneste skæringsdato (visning A) fra den aktuelle tællerstand (visning 2) og gange resultatet med den pågældende målers målerfaktor. Herved fås det faktiske antal enheder, som du vil blive afregnet for. Målerfaktoren for måleren fremgår af din seneste varmeopgørelse fra ista.

Målerfaktor: Målerne tæller ens, uanset hvilken radiator de er placeret på. Alle radiatorer har dog ikke samme størrelse og leverer ikke den samme mængde varme. Målerfaktoren er derfor en korrektionsfaktor, der tager højde for radiatorens størrelse, varmeafgivelse, placering samt evt. reduktion for termisk yderlig beliggenhed.

Skulle der opstå en fejl i måleren, vil displayet vise et ”P”. I så fald skal du kontakte din ejendomsadministrator på følgende mail: grethe@hervard.dk

Bemærk at tællerstanden opgives i enheder og ikke et kroner/øre beløb.

doprimo® III radio målerens registrering af varmeforbrug

Der vil ikke blive registreret forbrug på målerne med mindre, der kommer varme i radiatorerne.

Varmeforbruget på målerne bliver beregnet ud fra temperaturdifferencen mellem radiatorens temperatur og rummets temperatur. Doprimo® 3 SoC begynder at registrere, så snart den målte radiator temperatur er mindst 23 °C, samt en af de følgende betingelser er opfyldt:

  • Radiatoren skal være mindst 3 grader varmere end rummet eller
  • Radiatortemperaturen skal være over 29 °C i perioden fra 1/10 til 31/5 eller
  • Radiatortemperaturen skal være over 40 °C i sommerperioden fra 1/6 til 30/9

Temperatursensorerne i målerne er individuelt kalibrerede. For hver 240 sekunder aktiveres målekredsløbene, og der foretages de nødvendige målinger, kontroller og beregninger efterfulgt af en eventuel opdatering af tællerstanden. Målerne har ikke behov for yderligere kalibrering i deres levetid. 

 I tilfælde af fejl i målernes elektroniske system, herunder en målefejl, vil der fremkomme en fejlkode, hvilket vi ikke har registreret for nogen af lejemålenes målere. Senest testresultat er fra 19/11 2021, og eventuelle fejlkoder kan også ses i målernes display, hvor der vil stå et ”P”.

 Målerne kan kun testes for fejl via det indbyggede selvtestprogram,

Forhold ved ejerskifte
Det er ejeren pr. 30.6. der hæfter for den samlede varmeafregning. Der bør derfor i refusionsopgørelsen tages højde for aflæsning af varmt vand og målere på radiatorer på overtagelsesdagen. Begge dele meddeles til Grethe Harvard administrerer varmeopgørelsen. Opgørelsen foreligger typisk i september og alle afregninger sendes herefter hurtigst muligt til den som ejer huset pr. 30.6. Mellemregninger mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende.