Nyhedsbrev januar 2024

Affaldssituationen – status nr. 7  pr. 19.1.2024
 
Siden sidst er der nu gravet 8 affaldscontainere ned ved stationerne A-E. Ved station D og E mødte vi for første gang grundvand i nederste dybde i udgravningerne, men med stenfyld og pumper lykkedes det folkene fra Birch Skov & Natur at stabilisere bunden, så betoncontainere kunne sættes ned. Det har desværre været nødvendigt at fjerne enkelte træer og buske for at Birchs maskiner kunne udføre gravearbejdet. Til foråret må vi se på nyplantning ved stationerne.

Vores gårdmænd hjalp til med fældning og bortkørsel samt fortsat fejning af vejene. Stor tak herfra.
Der er nu nedgravet 18 stk. betoncontainere af de i alt 30 stk. De resterende 12 stk. skal nedgraves ved station G ved varmecentralen. Udgravningen ved varmecentralen er indtil videre udsat, da Birch fortsat har behov for plads til grus og sten samt deres maskiner og udstyrscontainer.

Det videre arbejde er pt. indstillet på grund af frost. Under forudsætning af tø og plusgrader, vil Birch forsøge at opstarte jordregulering samt granitkantsten og flisebelægning ved Station H og F fra på onsdag d. 24. januar. Efterfølgende fortsættes arbejderne på station A-E. Det hele med forbehold for vejret.
Efter nærmere drøftelser er der taget beslutning om, at i stedet for betonstøttevægge udføres skrå jordvolde, der bliver beplantet med stedsegrønt til foråret.

Når flisebelægninger er færdigudført, vil der være mulighed for sætte affaldsind-kastene i de nedgravede betoncontainere. Det vil så skaffe bedre plads til Birch for nedgravningerne ved varmecentralen. Nærmere herom senere.

Der vil forsat være en del tung trafik i Fasanvænget og jord på vejene, så pas på og tag hensyn til hinanden.
 
Hilsen Affaldsgruppen
  

 Varmebidraget stiger   

Helsingør kræftværk har nu godkendt deres budget for indeværende år og vi kan beklageligvis konstatere, at vi igen i år står over for en prisstigning. Varmebidraget hæves fra 109 kr./GJ til nu 119 kr./GJ. Det betyder at vores varme stiger med 9,1 procent, hvilket flugter med den gennemsnitlige prisstigning på landsplan. 

Vi kan dog være tilfredse med, at vi hører under Helsingør Forsyning og ikke I/S Norfors – Fredensborg Fjernvarme, der har hævet priserne med hele 158 procent, hvilket nu gøre fjernvarmeselskabet til landets dyreste fjernvarmeværk. 

Varmesituationen

7. januar 2024 #1

Flere grundejere oplever manglende varme – både radiatorer og vand.

Bestyrelsen er ikke bekendt med, at dette problem historisk har været så omfattende som tilfældet nu er. Vores varmesystem kan være udfordret, når det bliver meget koldt, hvor enkelte huse – der som regel er sidst på varmestrengen – er uden varme for en stund. Det kræver en regulering af trykket, der skal gøres med en stor forsigtighed, da det ellers belaster alle radiatorer. Michael har forsøgt at øge trykket i systemet, men det har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt til at forhindre denne beklagelige situation.

Bestyrelsen har været i kontakt med de berørte grundejere, som vi er bekendt med. Vi har udlånt og indkøbt varmeblæsere, som er distribueret til dem. Heldigvis er der også flere grundejere, der har hjulpet til med at udlåne alternative varmekilder. Tak for det.

Der udsendes nyhedsbrev ud igen, når vi i morgen ved mere om problemet.

Der arbejdes samtidigt på en langsigtet løsning, og vi prioriterer det naturligvis meget højt.
Vi forventer, at løsningen vil være en længerevarende proces, førend vi har teknisk løsninger på plads. 

Er man grundejer uden varme, og har man ikke været i kontakt med os, skal man henvende sig til varme@gf-fasanvaenget.dk

Mange hilsner fra bestyrelsen

7. januar 2024 #2

Vi har været i kontakt med 50 grundejere, der mangler delvist eller fuld varme i deres bolig.
Aldrig har vi før oplevet lignende problemer med varmen.

Vores varmespecialist og VVS’er Ligaard samt gårdmand Michael er netop ved at inspicere anlægget for at undersøge handlemuligheder.

Vi har erfaret, at man oplever samme udfordringer i boligforeningen Egedalsvænge, så måske er problemet ikke isoleret til Fasanvænget.

Vi vender tilbage, når der er nyt i sagen.

Mange hilsner fra bestyrelsen

7. januar 2024 #3

Bestyrelsen bekendt skulle alle grundejere igen have varme i deres huse, der kan dog være mindre kortvarige udfald.

Over weekenden oplevede flere områder i Kokkedal udfald i deres varmeforsyning – boligforeninger såvel som parcelhuse.

I tilfælde af et generelt underskud i varmeforsyningen vil Fasanvænget, såvel som øvrige grundejer i lokalområdet, kunne opleve udsving. Sådanne tilfælde kan vi ikke kan forhindre, da manglende leverance til vores system medfører manglende leverance til vores radiatorer og varmtvandsforsyning.  

For at udgå en lignende situation, i det omfang det er muligt, har vi iværksat en teknisk løsning med to varmevekslere samt øget pumpetryk. Fremadrettet vil denne foranstaltning aktiveres forud for perioder med langvarig hård frost. Denne løsning har tidligere været ulovlig, hvorfor det er et nyt tiltag. 

Vi arbejder videre med at kortlægge yderlige foranstaltninger for de huse som er placeret sidst i de enkelte varmestrenge, da disse er særlige sårbare, idet forsyningssystemer generelt ikke er dimensioneret til at håndtere fuld efterspørgsel med det sandsynlige forbrug.  Med håb og ønsker om en varmere uge,

Mange hilsner fra bestyrelsen

Nyheder november 2023 #2

 Affaldssituationen   – Status pr. 30.11.2023

Vi kan med glæde oplyse, at kommunen i går d. 29. november efter lang behandlingstid har givet endelig tilladelse til nedgravning af alle containerne til affaldsstationerne.

Der er nu udført prøvegravninger ved station B (mellem gård 2 og 3) hvor der blev konstateret kabler, der ligger i vejen. TDC kommer og flytter dem inden, der kan graves containere ned.

Ved station G (varmecentral) er området blevet ryddet og prøvegravet. Der blev opdaget El-hovedkabel til varmecentralen, som forsigtigt er blevet flyttet, så der er plads til nedgravning for de fremtidige containere der. Området vil indtil videre blive brugt til oplagring mv. for entreprenøren. Genbrugspladsen forventes ikke at blive berørt.

Vi har rekvireret TDC til at kontrolmåle for evt. nedgravede kabler ved station E og F samt et mindre område ved station G.

Der er aftalt opstartsmøde d. 4.december med entreprenøren Birch Skov og Natur, og her aftales den nærmere tidsplan for igangsættelse af prøve- og nedgravningen af containerne ved hver affaldsstation. Herom nærmere senere.

Indtil videre foreslår vi entreprenøren, at station H igangsættes hurtigst muligt og herefter F.
Når gravearbejder påbegyndes, kan der forventes grave- og lastvognstrafik, som beklageligvis medfører støj og snavs samt trafikale gener.
 
Hilsen
Affaldsgruppen

Nyheder november 2023

Affaldssituationen   

Status pr 14.11.2023

Nu har vores grønne gårdmænd ryddet beplantningen på de områder, hvor vi skal have affaldscontainere nedgravet. Stor tak for arbejdet.

Ved varmecentral – station G – har vi fået ryddet de gamle jorddepoter mv. Der mangler dog at få fjernet jernestolper og belægninger. 

Grusdepot til vintergrusning er indtil videre flyttet over ved siden af komprimator. 

Containerpladsen er fortsat åben for øvrigt affald. 

Mandag den 13.11.2023 blev der foretaget jordprøver på de fremtidige affaldstationer. Det kræves miljømæssigt, når større jordmængder skal deponeres. 

Onsdag d. 15.11.2023 kommer der gravemaskine til station G – varmecentralen og torsdag den 16.11.2023 udfører entreprenør Birch Skov og Natur fjernelse af jernstolper og gamle belægninger og en efterfølgende prøvegravning. Parkering langs vejen udfor affaldsstationen er afspærret, da arbejdet medfører lastvognskørsel. Med forbehold for vejret og uforudset forventes arbejdet færdigt fredag. Vi beklager gener i forbindelse med dette arbejde. 

Efterfølgende foretages der en prøvegravning ved Station B – mellem gård 2 og 3. Prøvegravninger ved øvrige affaldsstationer udføres først i forbindelse med nedgravningen af containerne de pågældende steder. 

Vi afventer herefter kommunens stillingtagen til udsendte naboorientering og evt. indkomne bemærkninger. 

Hilsen Affaldsgruppen


Den ordinære generalforsamling   

Generalforsamlingen forløb stille og roligt, og den sluttede tidligt. I alt var 50 husstande repræsenteret – heraf 4 ved fuldmagt.

Budgettet for 2023/2024 og dermed kontingentstigningen på kr. 25 blev vedtaget.

Steen Kledal takkede af efter 16 år i bestyrelsen. Han fik stor tak og klapsalve af forsamlingen.

Bestyrelsen 2023/2024:

 • Hans Kristensen, FV 341 (formand)

 • Randi Dalskjær, FV 256 (kasserer)

 • Tilde Eschenburg, FV 297 (næstformand, sekretær og kommunikation)
 • Henrik Jønsson, FV 213 (lokalplan)

 • Stefan Østbø, FV 411 (varme)
 • Bent Nielsen, FV 420 (gårde/fællesområder)

 • Lillan Kahle, FV 252 (fællesområder)
 • Natasha Øst, FV 281 (suppleant)
 • Thomas Young Hwan, FV 298 (suppleant)
 • Brian Holst (suppleant)

Referat og beretninger omdeles i næste uge og vil i øvrigt kunne ses på hjemmesiden.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Referat generalforsamling 2023

Generalforsamlingen forløb stille og roligt, og den sluttede tidligt.

I alt var 50 husstande repræsenteret – heraf 4 ved fuldmagt.

Budgettet for 2023/2024 og dermed kontingentstigningen på kr. 25 blev vedtaget.

Steen Kledal takkede af efter 16 år i bestyrelsen. Han fik stor tak og klapsalve af forsamlingen.

Bestyrelsen 2023/2024

 • Hans Kristensen, FV 341 (formand)

 • Randi Dalskjær, FV 256 (kasserer)

 • Tilde Eschenburg, FV 297 (næstformand, sekretær og kommunikation)
 • Henrik Jønsson, FV 213 (lokalplan)

 • Stefan Østbø, FV 411 (varme)
 • Bent Nielsen, FV 420 (gårde/fællesområder)

 • Lillan Kahle, FV 252 (fællesområder)
 • Natasha Øst, FV 281 (suppleant)
 • Thomas Young Hwan, FV 298 (suppleant)
 • Brian Holst, FV 465 (suppleant)

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er omdelt til alle husstande.

Generalforsamlingen finder sted mandag d. 30. oktober kl. 19.00 på Kokkedal Skole Vest i kantinen.

Blanket til fuldmagt findes her.

Naboorientering om antenne

En grundejer har oplyst os om, at der endnu en gang ansøges om etablering af antennemast ved nyttehaverne.
Brevet er kun sendt til de omkringliggende ejendomme og dermed kun til meget få grundejere i Fasanvænget.

Høringsvarfristen er d. 30. oktober. Se det udsendte dokument.
Bestyrelsen ligger ikke inde med de tilhørende bilag.

Det ansøgte:

Der er ansøgt om at etablere en antennemast til mobildækning, som ønskes placeret ved jernbanen i den nordlige del af matrikel nr. 3ay, Ullerød By, Karlebo, nær Ullerødvej. Der er tale om en 42 m gittermast, samt et teknikkabinet som placeres ved mastens fod.

Ansøger begrunder ansøgningen med vedlagte dækningskort, samt topografien i området og placeringen af de øvrige sendeanlæg i området. Ydermere er det oplys at højden på masten er udformet, således at flere operatør kan opsætte antenner i masten.

Ansøger bemærker ydermere, at de har undersøgt mulighederne for, at sætte antennen op på eksisterende høje strukturer i området, men at dette ikke har været muligt. Det ansøgte blev send i naboorientering den 26.10.2022, men man har siden da fundet ud af, at der var nogle ledninger i jorden på den ansøgte placering, hvorfor det ikke var mulige at etablere masten på den ansøgte placering. På baggrund af dette er den ansøgte placering, blevet rykket ca. 30 m, til den anden side af nyttehavernes parkeringsplads.

Ekstraordinær generalforsamling *aflyst*

Grundejere i Fasanvænget indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni i forbindelse med afstemning om ladeløsninger.

På seneste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge mulighederne for ladeløsninger yderligere. En arbejdsgruppe har hjulpet til og kommet frem med tre forskellige bud på de ønskede muligheder:

1: Fælles ladeløsning på p-pladserne i gårdene

2: Installation af kraft og ladebokse i carporte med fælles udbyder

3: Installation af ladeboks med kraft fra eget hus og selvvalgt udbyder

Se indkaldelse og forslag her.

Der kan medbringes én fuldmagt pr. husstand. Fuldmagtsblanket findes her.

Infomøde om ladestandere

Kære alle

Bestyrelsen indkalder til infomøde om ladestandere tirsdag d. 2. maj kl. 19.00 i kantinen på Kokkedal Skole Vest. Der skal ikke besluttes og afstemmes om noget denne dag.

Der vil være mulighed for at få uddybende information om de tre løsningsforslag, der stilles til den kommende ekstraordinære generalforsamling i juni, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til både rådgiver, ladegruppe og bestyrelse.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Pétanque-turnering

Kære alle sammen

Vil  I gerne have fingrene i Fasanvængets pétanque-pokal?

Så er det nu, I skal pudse pétanquekuglerne og tilmelde jer den årlige turnering.

Som de foregående år er turneringen for alle, der bor i Fasanvænget, og som har lyst til at møde sine naboer i hyggeligt samvær nogle gange i løbet af sommeren.

Turneringen starter i primo maj og afsluttes 19. august med  finalestævne, familiehygge, pølser, fadøl og vand.

Det kan man læse mere om på petanque.fasanvænget.dk, hvor man også kan tilmelde sig.

Naboorientering

Kære alle sammen i Fasanvænget

Bestyrelsen er for nyligt blevet gjort bekendt med et orienteringsbrev om en ny antennemast på 42 meter, der ønskes etableret ved nyttehaverne på den anden side af togbanen. Den skal bidrage til bedre mobildækning i området.

Det er kun enkelte beboere i gård 1 samt ejere af nyttehaverne, der har fået denne besked i Fasanvænget. Vi synes dog, at I alle skal have muligheden for at få denne information.

Bestyrelsen er ikke på noget tidspunkt blevet hørt i sagen. Derfor vil vi i aften på kommunens årlige fællesmøde for bolig- og grundejerforeninger stille spørgsmålstegn ved det. Vi synes kun, det er rimeligt, at vi som bestyrelse orienteres om projekter, der på en eller anden måde har betydning for vores grundejerforening.

Vi vil gerne opfordre grundejere, der evt. skulle have invendinger mod projektet, om selv at henvende sig til kommunen. Høringssvarfristen er allerede nu på torsdag. Yderligere info findes i det vedhæftede dokument.

Da vi i bestyrelsen har erfaret, at holdningen blandt grundejerne i Fasanvænget til en eventuel kommende antennemast er blandet, føler vi os ikke i stand til at lave et fælles høringssvar.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Legepladsinspektion 2022

Så er rapporten fra årets legepladsinspektion klar. Elementerne er klassificeret fra 0 til 3.

Legepladsinspektion #1

Gård 1: Billede 1 – 9

Gård 2: Billede 10 – 17

Gård 3: Billede 18 – 25

Gård 4: Billede 26 – 30

Gård 5: Billede 31 – 37

Gård 6: Billede 38 – 41

Gård 7: Billede 42 – 49

Gård 8: Billede 50 – 57

Gård 9: Billede 58 – 67

Gård 10: Billede 68 – 74

Gård 11: Billede 75 – 83

Gård 12: Billede 84 – 90

Gård 13: Billede 91 – 96

Legepladsinspektion #2

Gård 14: Billede 1 – 5

Gård 15: Billede 6 – 15

50-års jubilæum

Kom og vær med til at fejre Fasanvængets 50-års jubilæum lørdag d. 20. august.

Vi starter dagen kl. 14 med Helsingørs Pigegardes march gennem Fasanvænget, og vi slutter af med fællesspisning og musik/dans indtil midnat.

Der vil i løbet af dagen være aktiviteter for børnene samt lidt godt til ganen, og så vil årets pétanquefinale også finde sted.

Sankt Hans

Hej alle sammen

På torsdag fyrer vi op i Sankt Hans-bålet på plænen bag containerpladsen / ved siden af fodboldbanen.

Bålet tændes kl. 20.30. Vi byder på fællessang samt en kold forfriskning til både børn og voksne.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling 2022

Hej alle sammen

På mandag kl. 19.00 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal stemme om to ting:

 1. Affaldsløsning
 2. Fliserens

Kan man ikke deltage, er man velkommen til at underskrive en fuldmagt og give en anden beboer den med. Bemærk at hver husstand kun kan medbring én fuldmagt.

Se vedhæftede indkaldelse og forslag.

Hilsner fra Bestyrelsen

Pétanque 2022

Vil I gerne have fingrene i fasanvængets petanque pokal? Så er det nu I skal pudse petanquekuglerne og tilmelde jer den årlige turnering.

Som de foregående år er turneringen for alle, der bor i Fasanvænget, og som har lyst til at møde sine naboer i hyggeligt samvær nogle gange i løbet af sommeren.

Turneringen starter i primo maj og afsluttes i august med finalestævne og afslutningsfest efterfølgende-

Alt det kan man læse mere om på petanque.fasanvænget.dk, hvor man også kan tilmelde sig.

Tilmelding

Tilmelding sendes til turnering@gf-fasanvaenget.dk senest den 30. april med oplysning om holdnavn, holdleder, e-mail og telefon nummer til denne. Man kan også tilmelde sig på turneringssiden petanque.fasanvænget.dk.

Hvis man tilmelder sig som enkeltperson – dvs. uden hold – vil vi forsøge at danne et eller flere hold på basis af enkelt-tilmeldingerne. Tilmelding skal her ske ved henvendelse til turneringsledelsen.

Turneringsplan og form meldes ud så snart det kendes, hvilke regler der gælder for at samles denne sommer.

Vel mødt

Fasanvængets petanque turneringsudvalg og ledelse.

D. 9/12: Læk på varmerør kan medføre manglende varme i hele Fasanvænget

Hej alle sammen

Vi har i dag konstateret læk i vores varmesystem, og vi har sammen med vores professionelle samarbejdspartnere forgæves søgt efter bruddet.
Der er bestilt en termografisk undersøgelse til i nat, så vi håber på at kunne finde bruddet og udbedre det i morgen.

Vi har været nødsaget til at skrue ned for vandtrykket, så derfor vil alle huse i Fasanvænget over natten (til d. 10/12) opleve manglende varme.

Hilsner fra bestyrelsen

Ladestandere

På generalforsamlingen d. 16. september 2021 fremlagde foreningens rådgivende ingeniør fra JPM sin undersøgelse omkring muligheder og priser for opsætning af ladestandere til elbiler i Fasanvænget.

Ingeniøren præsenterede fire forskellige forslag, der både inkluderede frit valg af ladebokse (valg af egen udbyder) samt fælles valg af ladebokse (valg af fælles udbyder). Ulemperne ved alle fire løsninger var de meget høje udgifter (ca. mellem 2,5 mio. kr. og 11,5 mio. kr.) samt besværet og udgiften i opsætning af transformerstationer og fordelingstavler. I forslaget fremgik også udgiften fordelt på hver enkelt grundejer (ca. mellem 7.000 kr. og 32.000 kr.). Ingeniøren anbefaling var derfor, at hver enkelt grundejer med et behov, kunne få opsat egen ladestander i egen carport for egen betaling. På denne måde var forsyningsselskabet også forpligtet til at levere den nødvendige kraft.

Det vides dog ikke, hvordan forsyningsselskabet agerer, og om det kan komme til at koste foreningen, hvis for mange grundejere vælger at installere ladestandere, og der dermed ikke kan leveres den forpligtede og fornødne kraft uden at skulle opsætte ekstra/nye generatorer. Bestyrelsen sørger for juridisk bistand til at sikre sig et svar på dette.

Præsentationen af de fire forslag kan ses her.

Affaldssortering

På generalforsamlingen præsenterede formanden de hidtidige planer om affaldssortering i Fasanvænget. Præsentationen kan findes her.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med nedgravede løsningsforslag.

Det blev på generalforsamlingen understreget, at placeringen af containere skal udarbejdes i samråd med konsulenter fra kommunen. Gårdene kan komme med forslag til placering, men det skal endeligt godkendes af kommunen.

Generalforsamling 2020 + 2021

Husk generalforsamling 2020 + 2021, som er slået sammen og afholdes torsdag d. 16. september kl. 17.00 i mødelokalet på Kokkedal Skole Vest (ved skoletandlægen).

Er man forhindret i at komme, kan man udfylde en fuldmagtsblanket og aflevere den til en nabo eller en anden grundejer i Fasanvænget. Det er kun muligt at afgive én Fuldmagt-blanket pr. husstand og kun muligt at modtage én fuldmagt pr. grundejer.

Se indkaldelse, regnskaber og budget samt forslag her: Generalforsamling 2020+2021

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Nyhedsbrev februar 2021

NYHEDSBREV PÅ MAIL

Desværre oplever vi problemer med udsendelsen af nyhedsbrev, da vores udbyder af denne tjeneste (Mailchimp) blokeres (soft bounces) hos enkelte mailudbydere – heriblandt gmail, youmail, icloud og dadlnet.

Vi prøver ihærdigt at få løst problemet. Vi poster nyhederne i Fasanvængets Facebookgruppe samt på hjemmesiden www.gf-fasanvaenget.dk, så alle har mulighed for at læse dem.

VARMEPROBLEMER

Vi har som altid store udfordringer på varmen – især når det er så koldt som nu med østenvind.

I sidste uge havde vores ecl-styring (den som styrer fremløb og returtemperatur) et udfald, hvor temperaturen faldt til 40 grader i hele Fasanvænget.

Dette blev hurtigt fikset ved at sætte begge varmevekslere i gang og skrue vores pumpetryk op til max.

I går var der enkelte husstande der var helt uden varme og varmt vand. Problemet i Fasanvænget er, at alle husstandene sidst på strengene i hver gård, ikke kan få tilstrækkelig varme ud i deres hjem.

Undertegnede, vores VVS (Brillgaard) og en konsulent var ude hele dagen i går for at hjælpe de berørte grundejere. Vi kom ikke helt i mål. Der vil blive arbejdet videre i dag med at skylle igennem og få fikset problemet.

I mandags, blev der skiftet en radiator i gård 2, så det var årsagen til, at der ingen varme var i halvanden time. Husk at kontakte servicetelefonen ved problemer, da der på Facebook kan opstå misforståelser og ukorrekte oplysninger. Tages telefonen ikke (og det gør den ikke, hvis vi er i et opkald med andre grundejere), læg da en besked. Så vender vi tilbage til jer.

Lad ikke andre end G/F’s ansatte og godkendte fagfolk forsøge at udbedre evt. skader. Det kan skabe en masse bøvl i forhold til forsikring.

Kontakt gerne servicetelefonen ved spørgsmål eller tvivl inden for normal åbningstid. Kun akutte henvendelser bør foregå uden for åbningstiden.

Servicetelefon 24 44 28 92

Venlige hilsner fra Michael/servicemedarbejder.

GENERALFORSAMLINGEN 2020

Vi måtte udsætte vores generalforsamling i 2020 på ubestemt tid. Måske ender den med at blive helt aflyst, således at vi først mødes igen til generalforsamlingen 2021.

Af denne årsag er vores regnskaber og budgetter ikke blevet godkendt, og det betyder, at vi i Bestyrelsen ikke har grundejernes opbakning og godkendelse til at gå videre med de igangværende projekter.

Det er også grunden til, at der ikke været mange nyheder på vores kanaler siden oktober.

ELBILER

Vi ved, at der blandt jer er stor interesse for muligheden for at etablere ladestandere til elbiler i Fasanvænget.

Over en længere periode har vi drøftet mulighederne med Fredensborg Kommune og med Radius. Det har foranlediget os til at få det rådgivende ingeniørfirma – JMP Aps – til at udarbejde en rapport med de muligheder, der er for os på nuværende tidspunkt.

JPM Aps meddeler i deres rapport, at hverken myndigheder eller selskaber ønsker at bidrage til etablering af ladestandere i Fasanvænget. Det er derfor en meget bekostelig affære for G/F, da vi selv skal varetage finansieringen.

Vi ser frem til næste generalforsamling, hvor vi vil fremlægge en mere detaljeret plan.

AFFALDSSORTERING

Kommunens nye plan for affaldssortering er naturligvis også gældende for os. Vi ved, at det bliver nødvendigt at etablere løsninger i alle gårde, men da det også her bliver en bekostelig affære for G/F, er vi afhængige af en godkendelse af budget til generalforsamlingen.

VELKOMSTFOLDER

Der vil i næste uge blive omdelt en velkomstfolder, der indeholder de mest væsentlige og vigtigste informationer og regler for G/F Fasanvænget. Den vil også kunne rekvireres hos gårdmændene på deres kontor ved varmecentralen, hvis det bliver nødvendigt.

Folderen kan altid findes (og downloades) på vores hjemmeside i en løbende opdateret udgave (fx med regler om affaldssortering, elbiler og hvad der ellers må komme af nye tiltag/beslutninger).

KONTAKT

Husk at al kontakt til Bestyrelsen kan ske via vores kontaktformular på hjemmesiden. Der er også mulighed for at skrive direkte til den respektive ansvarlige i Bestyrelsen, hvis man har en mere specifik henvendelse.

NavnOmråde(r)AdresseMail
Hans KristensenFormand
Langtidsøkonomi
FV 341formand@gf-fasanvaenget.dk
Tilde EschenburgSekretær/næstformand
Hjemmeside/nyheder
YouSee
FV 297kommunikation@gf-fasanvaenget.dk
Steen KledalGrønne områder
Containerplads
FV 276omraade@gf-fasanvaenget.dk
Henrik JønssonLokalplan
Langtidsøkonomi
FV 213lokalplan@gf-fasanvaenget.dk
Bent NielsenGårde
Gårdrepræsentanter
Legepladser
FV 420gaarde@gf-fasanvaenget.dk
Niels GervigKassererFV 282kasserer@gf-fasanvaenget.dk
Per M. JensenVarmeFV 143varme@gf-fasanvaenget.dk

Mange hilsner fra alle os i bestyrelsen

Nyhedsbrev oktober 2020

Udsendt torsdag d. 8. oktober 2020

Nyhedsbrevet kan ende som reklamepost
Desværre er der flere grundejere, der ikke modtager nyhedsbrevet, da det ender som reklamepost og bliver fanget i spamfilteret. Mailen skal markeres som “ikke reklame/spam” for at lande i indbakken i stedet for.

Giv gerne beskeden videre til de, der oplever det.

Generalforsamling 2020
Der er omdelt indkaldelse til generalforsamlingen, der kommer til at foregår tirsdag d. 27/10 kl. 19.00.
Se indkaldelsen her.

Fliserens
Det er lykkedes os at indhente tilbud på flisrens samt en 10-årig vedligeholdelsesaftale af vores flisearealer i Fasanvænget. Vi glæder os til at fremlægge dette til generalforsamlingen.

Tilbuddet inkluderer også en rabataftale på afrensning af private arealer (i haverne eksempelvis).

Støj på fællesarealer
Vi har over sommeren og også her tidligt på efteråret modtaget flere henvendelser og klager fra grundejere, der føler sig generet af støj fra unge mennesker, der opholder sig på vores fællesarealer. Det er særligt musikafspillerne, der generer.

Vi vil gerne opfordre alle forældre til unge mennesker om at minde jeres børn om at vise hensyn.

Elbiler og ladestandere
Vi er fortsat i dialog med Kommune og el-leverandør om muligheden for at få opsat ladestandere i vores carportanlæg. Flere i Fasanvænget ønsker at erhverve sig en el- eller hybridbil inden for nærmeste fremtid.

Som det er nu, er der mulighed for at få “skudt” et kabel under jorden fra egen bolig ud til sin carport. Det er der nogle få, der har fået gjort. Ikke alle har dog den mulighed, da deres huse er placeret for langt fra carporten. 

I nye boligforeninger er det i dag et lovkrav, at der indarbejdes mulighed for en sådan etablering, men da vores byggeri er fra ca. 1970, er det ikke tilfældet hos os. Vores transformatorer er ikke bygget til at levere den mængde kraft, det kræver.

Vi er nu i samarbejde med en elinstallatør i gang med at udarbejde et “projekt”, der skal overbevise vores el-leverandør om at acceptere etablering og udførelse af ladestandere i vores carporte, når og hvor det bliver nødvendigt.

Vi er spændte på udfaldet, og vi skal nok melde ud, når der er nyt.

Facebook vs. kontaktformular
Vi oplever ofte, at mange grundejere stiller deres spørgsmål i den privatoprettede Facebook-gruppe. Denne læses dog ikke at Bestyrelsen, så svar kan ikke forventes der.
Andre skriver direkte til de ansvarshavendes tidligere mailadresser, og er denne adresse ændret, kan svar heller ikke forventes der.

I stedet bør kontaktformularen benyttes. Her beskrives spørgsmål/problematik, og henvendelsen vil da blive videreekspederet til den rette ansvarshavende for området. Dette gøres dagligt. Dog kan man ikke altid forvente svar samme dag, da nogle henvendelser skal drøftes af den samlede Bestyrelse først.

Velkomstfolder – for nye og “gamle”
Vi har opdateret og publiceret den nye velkomstfolder for Fasanvænget. Heri er noteret nogle af de vigtigste informationer, retningslinjer og regler. Vi oplever, at flere og flere begår “selvtægt”, hvad angår farvevalg, hegn, skure, drivhuse og varmeinstallationer. Måske fordi man er helt ny og ikke kender til reglerne? Eller måske fordi man er én af de “gamle”, der helt har glemt dem? Under alle omstændigheder, er det nok godt for alle at få reglerne opfrisket. 

Folderen bliver udsendt særskilt i et nyhedsbrev, og den vil også blive husstandsomdelt.

Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag d. 20. oktober
Tirsdag d. 10. november

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Rens af fliser

Bestyrelsen har indhentet seks tilbud på rens af vores fliser i Fasanvænget, der mange steder er ramt af flisepest og derfor trænger til rens, imprægnering og vedligeholdelse.

Da det set over en længere periode vil koste et betydeligt beløb, er det i følge vores advokat nødvendigt at vedtage på en generalforsamling. Derfor bliver det tidligst til næste forår, at vi kan få iværksat arbejdet – såfremt vores forslag til generalforsamling i oktober 2020 bliver vedtaget.

Hilsen Bestyrelsen

Vi udskyder 50-års jubilæum

Vi havde glædet os til at fejre G/F Fasanvængets 50-års jubilæum til august, men situationen tillader endnu ikke, at vi kan gennemføre det.

Derfor udskydes festen og fejringen til lørdag d. 21. august 2021, hvor der vil være underholdning og aktiviteter for børn og voksne samt en masse fællesskab og hygge.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kære grundejer Vi har brug for at få opdateret vores mailliste, således at den opfylder GDPR-reglerne.

Det betyder, at du igen skal tilmelde dig nyhedsbrevet – dog med enkelte tilføjelser.
Klik her: https://gf-fasanvaenget.us5.list-manage.com/subscribe?u=615bb3bb393ea905b88c14d67&id=d8b27b1890

Fremadrettet vil du modtage informationer og nyheder fra Bestyrelsen via den tilmeldte mailadresse.
Du kan altid framelde dig listen ved at klikke på linket nederst i mailen.

Vi glæder os til at fortælle småt og stort om livet i G/F Fasanvænget.

Spred gerne budskabet til naboer eller andre grundejere i Fasanvænget. Man kan tilmelde sig via topmenuen på hjemmesiden: http://gf-fasanvaenget.dk

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrev? Klik her.

Discovery Networks kanaler forsvinder

Hej alle grundejere

Fra 1. januar 2020 kan I ikke længere se Discovery Networks kanaler i tv-pakkerne hos YouSee. For grundpakken gælder, at Kanal 5 forsvinder. Derudover forsvinder følgende kanaler:

 • Kanal 4
 • Kanal 6
 • Canal 9
 • Eurosport 1
 • Eurosport 2
 • Discovery Channel
 • TLC
 • Animal Planet
 • Discovery Science
 • Investigation Discovery

Læs denne mail fra YouSee

Vil du beholde YouSee og stadig se Discovery Networks tv-kanaler?

Så har du følgende valgmuligheder:

 • Dplay Premium 99,- / måned
  Livestreaming af Kanal 4, Kanal 5, TLC, Discovery, Animal Planet og ID – Investigation Discovery
 • Dplay Sport 179,- / måned
  Livestreaming af Kanal 4, Kanal 5, TLC, Discovery, Animal Planet, ID – Investigation Discovery, 6eren, Canal 9 og Eurosportkanalerne
Besøg Dplay her

Vil du beholde YouSee og nøjes med sporten fra Discovery Networks?

 • Eurosport Player 129,- / måned
 • Eurosport Player 990,- / år
Besøg Eurosport Player her

Læs evt. mere her.

Ønsker du at opsige YouSee?

Det står enhver grundejer frit for, om man ønsker grundpakken leveret via vores foreningsaftale med YouSee. Alle andre TV-pakker og Bland-selv-pakker er et anliggende mellem den enkelte grundejer og YouSee – ligesom en evt. bredbåndsaftale er.

Skriv til kommunikation@gf-fasanvaenget.dk, hvis du ønsker at opsige grundpakken. Opsigelse kan ske med en måneds varsel, men vær opmærksom på, at Copydan betales for et år af gangen pr. 1. januar.

Vi har med foreningsaftalen følgende priser for YouSee/Copydan

YouSee EVENT d. 21. januar

Kære alle grundejere i Fasanvænget

Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 15-18 kommer YouSee Mobilbutikken til Fasanvænget.

Her vil I kunne stille spørgsmål og få vejledning om alle de produkter, vi som foreningskunder har adgang til hos YouSee.

Vores anlæg er opgraderet til Docsis 3.1, og det giver nogle nye og bedre muligheder.

Arrangementet finder sted i Fasanreden ved Varmecentralen (Fasanvænget 603).

50 års jubilæum

HURRAAAAAAAAAAAA!

Fasanvænget fejrer 50 års jubilæum i august 2020.

Det sker ved en brag af en fest hele lørdag d. 22/8 2020.

ALLE forslag til underholdning og aktiviteter i løbet af lørdagen er mere end velkomne! Vil du være med til at planlægge eller udføre, hører vi også gerne fra dig.

Vi tænker, at der skal være noget for de store; f.eks. øltelt, jazzorkester, galleri, husvandring og til de små; skattejagt, musikalsk eller lignende underholdning, konkurrencer, sjove fysiske aktiviteter…

Skriv til kommunikation@gf-fasanvaenget.dk

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Fejl i varmeopkrævning

Mange grundejere har allerede opdaget, at der er sket en fejl i forbindelse med opkrævningen af varme for juli måned. Der er blevet opkrævet 800 kr. for meget.

Besked fra administrator lyder:

Det er en fejl i systemet hos betalingsservice, der desværre er kommet ind på en del af beboernes opkrævning. Du får beløbet retur sammen med afregning af varme for året 2018/2019.

Login til Ista Online

Alle grundejere har fået tilsendt en loginkode i forbindelse med fjernaflæsning af varmemålerne (Varmefordelingsmåler monteret på radiatorerne – Varmtvands m3 måler – Gulvvarmeenergimålere).

Systemet er ikke teknisk korrekt op at køre endnu, så det er ikke sikkert, at de viste data er korrekte.

Det skyldes bl.a., at alle huse endnu ikke har fået monteret varmemålerne.

Der arbejdes på, at systemet kan ignorere de manglende huse, og alligevel vise de rigtige data når man logger ind på Istas Online.

Så snart Ista vender tilbage og klarmelder systemet, oplyses det her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Pétanqueturnering 2019

Så er det tid til at tilmelde sig årets petanque turnering. Som i de foregående år lægger vi os først fast på en turneringsform, når antallet af tilmeldte er kendt. Men man skal regne med, at man i perioden primo maj til midt august skal spille 7-10 kampe.

Lørdag den 10. august holdes finaledag, og også her holder vi fast i traditionerne, så der afsluttes med pokaloverrækkelse og fællesspisning om aftenen.

Før middag har de 4 bedste hold fra indledende runde spillet cup-finale.

Ny aftale med YouSee vedtaget

Til den ekstraordinære generalforsamling d. 19/2 2019 blev den nye aftale med YouSee vedtaget. Alle stemte “for”.

Den nye aftale giver bl.a. mulighed for at leje en YouSee-boks til 30 kr. pr. måned samt at opsige grundpakken uden at være nødsaget til at opsige bredbånd.

Når aftalen træder i kraft, bliver det annonceret her på hjemmesiden ligesom alle andre oplysninger og fordele vil .

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2018

Referat: Referat Ordinær Generalforsamling 2018 m underskrifter

Beslutninger fra den Ordinære Generalforsamling

 • Regnskab 2017/2018 godkendt.
 • Budget 2018/2019 godkendt. 1 stemme imod.
 • Forslag 1: Forslag trukket.
 • Forslag 2: Forslag forkastet.

35 grundejere var repræsenteret – heraf to ved fuldmagt.

Forslag 1 – stillet af grundejer
Grundejer motiverede forslaget, der gik ud på, at gårdene selv skulle kunne administrere sin økonomi fremover, så ingen ville have private udlæg.
En grundejer kommenterede, at det på en generalforsamling i 2008 blev vedtaget, at G/F’s tilskud til gårdene skulle gå til vedligehold af fællesanlæg.
Bestyrelsen understregede, at carportene er privatejede bygninger, så forslaget var på kant med vedtægterne. Advokaten mente ikke, at forslaget var så gennemarbejdet, at det kunne bringes til afstemning med det samme. I stedet indvilligede Bestyrelsen i at danne en arbejdsgruppe, der ville kunne kigge forslaget igennem og finde ud af, hvad der ville være hensigtsmæssigt i forhold til de gældende vedtægter. Grundejer var positiv over for idéen om at videreudvikle forslaget, og han trak herefter forslaget.

Forslag 2 – stillet af grundejer
Forslaget handlede om, at det i kontingentopkrævningen blev udspecificeret, så YouSee, Copydan og varmebidrag blev noteret separat. Administrator oplyste, at dette allerede var tilfældet, og da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget forkastet.

Læs videre Generalforsamling 2018

Skal vi gå sammen?

Skal vi gå sammen ?

Vi mødes kl. 10 i Fasanvænget ved tennisbanen hver tirsdag.

Herfra går vi i roligt tempo rundt forskellige steder i området.

Turen tager 1 time ca.

Du må gerne tage din nabo eller andre du kender med.

Kom med ud og få frisk luft hver “TIRSDAG KL. 10”

Hilsen Jonna 482 i gård 8.